Bull-headed Shrike

Bull-headed Shrike
Bull-headed Shrike – Tsuboi River, Kumamoto, Japan