Tufted Duck

Tufted Duck
Tufted Duck – Kumamoto Port, Japan