Meadow Bunting

Meadow Bunting
Meadow Bunting – Kumamoto, Japan