Japanese Macaque

Japanese Macaque
Japanese Macaque – Arashiyama, Kyoto, Japan