Blue Rock Thrush

Blue Rock Thrush
Blue Rock Thrush – Minamata, Kyushu, Japan