Japanese Tit

Japanese Tit
Japanese Tit – Kogawa Dam, Kyushu, Japan